Xindian Weather Station, Taipei.
Xindian Weather Station, Taipei.

1st Prize - Taiwan National Design Competition - with IMO Design + Urdaneta Zeberio

T House, Kyoto
T House, Kyoto

Riverside Villa, Kyoto
Riverside Villa, Kyoto

Xindian Weather Station, Taipei.
Xindian Weather Station, Taipei.

1st Prize - Taiwan National Design Competition - with IMO Design + Urdaneta Zeberio

1/21